افراد دارای تیپ شخصیتی ISTP افرادی درونگرا و پر از رمز و راز هستند. این تیپ شخصیتی قدرت ریسک پذیری بالایی دارند و از چالش ها همواره استقبال می کنند. افرادی هستند که به صورت منطقی تصمیم می گیرند و همه جوانب را تحلیل می کنند. افراد دارای تیپ شخصیتی ISTP فقط با استدلال و دلیل قانع می شوند. افرادی هستند که می توانند خود را با شرایط تازه وفق دهند و همواره بسیار منعطف هستند. افرادی پرو اکتیو هستند که برای آن ها تفریح یعنی فعالیت های زیاد؛ مانند فعالیت های ورزشی.

در نتیجه ی تست شخصیت شناسی ENTP باید به درصد های گزارش شده دقت داشت؛

درصد قضاوتی بودن در برابر دریافت گرا، درصد درونگرایی در برابر برونگرایی، درصد حسی بودن در برابر شهودی بودن و درصد منطقی بودن در برابر احساسی بودن. هر میزان که این اختلاف بیشتر باشد، می توان گفت که نتیجه ی این آزمون به شخصیت فرد نزدیک تر است. اما هر چه درصد ها به هم نزدیک تر باشند، در می یابیم که در برخی موارد با شخصیت آن فرد، به طور کامل منطبق نیست. این امر دلیل بر ضعیف بودن تست شخصیت شناسی MBTI نیست؛ بلکه بیانگر نزدیک بودن ترجیحات فرد می باشد.

افراد دارای تیپ شخصیتی ISTP با روش های حساب شده و دقیق موانع و مشکلات را حل می کنند. سلسله مراتب اداری برای آن ها تعریف شده نیست و خود را ملزم به رعایت این قوانین نمی دانند. قدرت ریسک پذیری افراد دارای تیپ شخصیتی ISTP بالاست و ممکن است مقررات را رعایت نکنند.

نقاط قوت تیپ شخصیتی ISTP در محیط کار

افراد دارای تیپ ISTP انعطاف پذیر هستند و قدرت ریسک پذیری بالایی دارند. در هنگام استرس، به راحتی می توانند آرامش خود را حفظ کنند. بواسطه ی اینکه افرادی عملگرا هستند، تمایل دارند با ابزار و وسایل سر و کار داشته باشند و کار کنند. زمانی با شخص دیگر همکار می شود که احساس کند آن فرد، توانایی، تخصص و دانشی بیشتر از خود آن شخص داشته باشد. در تصمیم گیری ها احساس را دخیل نمی کند و با منطق خود تصمیم می گیرد.

نقاط ضعف تیپ شخصیتی ISTP در محیط کار

افراد دارای تیپ شخصیتی ISTP خیلی زود بی حوصله می شود و انگیزه خود را از دست می دهد. نسبت به احساسات دیگران بی تفاوت است و اهمیتی نمی دهد. قوانین را تا حد زیادی می پذیرند و اگر این قوانین از حد معمول بیشتر شود، آن را نمی پذیرند.

نحوه برخورد با تیپ شخصیتی ISTP در محیط کار

در محیط کاری ISTP نباید قوانین سفت و سخت و دست و پاگیر حاکم باشد.

افراد دارای تیپ شخصیتی ISTP از انجام کار های روز مره و تکراری فراری هستند.

این تیپ شخصیتی باید زمانی را برای استراحت و تفریح داشته باشند.

افراد دارای تیپ شخصیتی ISTP تمایل دارد تا در محیط های چالشی حضور داشته باشد.

برای افراد دارای تیپ ISTP جزئیات باید به طور کامل، واضح و مشخص باشد.

مشاغلی که برای تیپ شخصیت شناسی ISTP مناسب است:

بانکدار، مشاور حقوقی، مسئول مهمات، مهندس شبکه و …

بنر شخصیت شناسی mbti

بنر شخصیت شناسی mbti برای وب سایت مدرسه کسب و کار آیا