امپریال کالج لندن

لندن پایتخت انگلستان و پادشاهی متحد بریتانیا…