برای ثبت نام در سمینار »Within Power The Unleash »فرم زیر را پر نموده و به دپارتمان آموزش مدرسه کسب و کار آیا تحویل نمایید.

آیا سابقه شینگن دارید؟

بلهخیر

آیا سابقه ریجکتی دارید؟

بلهخیر

تاکنون ویزای کدام کشورها را داشتین؟

استرالیاانگلستانآمریکا

آیا اقامت دائم یا موقت کشوری غیر از ایران را دارید؟

بلهخیر

مبلغ ثبت نام را به شماره کارت 1742-0512-2910-5022 به نام سید یحیی علوی دهکردی واریز نموده و مبلغ و تاریخ واریز را در بخش زیر وارد کنید.