فرم نظر سنجی مدرسه کسب و کار آیا

قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی

تسلط مدرس بر موضوع تدریس

بیان شواهد و مثالهای کاربردی

آمادگی مدرس در پاسخگویی به سؤالات

استفاده از وسایل کمک آموزشی

شروع و اتمام به موقع کارگاه آموزشی

جذابیت کلاس جهت استمرار حضور شرکت کنندگان

توانایی مدیریت کارگاه و استفاده مناسب از زمان

استفاده از روش های فعال و جلب مشارکت شرکت کنندگان

تناسب منابع آموزشی ارائه شده با محتوای کارگاه

تناسب ساعت کارگاه با محتوای ارائه شده

تناسب محتوای دوره با نیاز آموزشی شما

میزان افزایش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه شده در کارگاه

میزان رضایتمندی از محیط آموزشی (نور،تهویه،صندلی و سایر امکانات)

میزان رضایتمندی از پذیرائی