پیش ثبت نام

لطفا مبلغی را که با واحد آموزش هماهنگ کرده اید به همراه مشخصات درخواستی در این فرم درج نمایید. پس از واریز وجه لطفا رسید آنرا به کارشناس آموزش مربوطه ارجاع دهید.