دوره آموزش آنلاین mba

دوره جامع MBA - تخصصی فروش

  • 288 ساعت آموزش تخصصی
  • مشتمل بر 10 دوره
  • مدرس : یحیی علوی
  • دارای مدرک وزارت علوم
دوره آموزش آنلاین dba

دوره جامع دکتری راهبردی کسب و کار

  • 192 ساعت محتوای تخصصی
  • مشتمل بر 12 دوره
  • با اساتید به نام این حوزه
  • دارای مدرک وزارت علوم