تقویم آموزشی سال 99

نام دورهمدرسایام هفتهتاریخ برگزاریمدت زمانثبت نام
فروشندگی حرفه ای (دوره ششم) دکتر یحیی علویجمعه ها (9:00 تا 15:00) 14 شهریور30 ساعتثبت نام
نیروی بیکران رشد شخصیت(مهارت فردی 2)(دوره پنجم) دکتر یحیی علویپنجشنبه ها (13:00 تا 19:00) 20 شهریور30 ساعتثبت نام
مدیریت و مهندسی فروش (دوره ششم) دکتر یحیی علویدوشنبه ها (16:30 تا 20:30) 24 شهریور30 ساعتثبت نام
فرار از زندان (مهارت فردی 1) (دوره پنجم) دکتر یحیی علویسه شنبه ها (16:30 تا 20:30) 22 مهر30 ساعتثبت نام
خودفروشی و هوش خیابانی (دوره چهارم) دکتر یحیی علویپنجشنبه ها (13:00 تا 18:00) 8 آبان30 ساعتثبت نام
هوش هیجانی و مدیریت احساسات (دوره یازدهم) دکتر یحیی علویجمعه ها (9:00 تا 15:00) 9 آبان30 ساعتثبت نام
مذاکره با غول ها (دوره پنجم) دکتر یحیی علویدوشنبه ها (16:30 تا 20:30) 19 آبان24 ساعتثبت نام
سخنوری و فن بیان (دوره ششم) دکتر یحیی علویچهارشنبه ها (16:30 تا 20:30) 21 آبان24 ساعتثبت نام
اصول و تدوین برنامه بازاریابی (دوره چهارم) دکتر یحیی علویجمعه ها (9:00 تا 14:00) 21 آذر30 ساعتثبت نام
زبان بدن و چهره شناسی (دوره هشتم) دکتر یحیی علویپنجشنبه ها (13:00 تا 18:00) 27 آذر30 ساعتثبت نام
دیجیتال مارکتینگ (دوره سوم) دکتر یحیی علویدوشنبه ها (16:30 تا 20:30) 1 دی24 ساعتثبت نام
MBA (به همراه مدرک رسمی موسسه آیا) دکتر یحیی علوی- 14 شهریور288 ساعتثبت نام