تقویم آموزشی سال 98

نام دورهمدرسایام هفتهتاریخ برگزاریمدت زمانثبت نام
کارآفرینی، مدیریت و رهبری دکتر علی رضا یوسفییکشنبه 16 تیر 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
رفتار سازمانی دکتر وحید قربانییکشنبه 10 شهریور 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
اصول و تدوین برنامه بازاریابی دکتر یحیی علویپنج شنبه 28 شهریور 9830 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
سازماندهی و تیم سازی دکتر وحید قربانییکشنبه 14 مهر 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
اصول و فنون مذاکره برای مدیران دکتر یحیی علویدوشنبه 22 مهر 9824 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
مهارت فردی 2 (نیروی بیکران) دکتر یحیی علویجمعه 26 مهر 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
فروش حرفه ای و مذاکره دکتر یحیی علویپنج شنبه 9 آبان 9830 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
مدیریت منابع انسانی دکتر حامد حیدرییکشنبه 26 آبان 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
هوش هیجانی و مدیریت احساسات (EQ) دکتر یحیی علویدوشنبه 18 آذر 9830 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
دیجیتال مارکتینگ دکتر یحیی علویسه شنبه 12 آذر 9824 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
زبان بدن و چهره شناسی دکتر یحیی علویجمعه 15 آذر 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
شخصیت شناسی دکتر یحیی علویچهارشنبه 27 آذر 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
خود فروشی و هوش خیابانی دکتر یحیی علویپنج شنبه 5 دی 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
گزارشهای تحلیلی با اکسل دکتر سجاد شکوه یاریکشنبه 22 دی 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
مدیریت و مهندسی فروش دکتر یحیی علویجمعه 24 دی 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
سخنوری و فن بیان دکتر یحیی علویجمعه 27 دی 9824 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
مهارت فردی 1 (فرار از زندان) دکتر یحیی علویجمعه 7 بهمن 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
تصمیم گیری برای مدیران دکتر حامد حیدرییکشنبه 20 بهمن 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
اقتصاد برای مدیران دکتر علی صادقینیکشنبه 24 فروردین 9916 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
آشنایی با مدیریت مالی دکتر امیر سودبخشیکشنبه 28 اردیبهشت 9916 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
اصول بازرگانی در کسب و کار دکتر رحیم محترمیکشنبه 1 تیر 9916 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
مدیریت استراتژیک دکتر علی رضا یوسفیسه شنبه 12 تیر 9916 ساعت (4 جلسه)ثبت نام