نظر دانشپذیران مدرسه کسب و کار آیا در مورد دوره اصول و تدوین برنامه بازاریابی