سوزان کین در تد تاک این قسمت از قدرت درونگرایی برای ما خواهد گفت.