تقویم آموزشی سال 98

نام دورهمدرسایام هفتهتاریخ برگزاریمدت زمانثبت نام
رفتار سازمانی دکتر وحید قربانییکشنبه10 شهریور 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
خود فروشی و هوش خیابانی دکتر یحیی علویپنج شنبه5 دی 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
کارآفرینی، مدیریت و رهبری دکتر علی رضا یوسفییکشنبه16 تیر 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
مهارت فردی 1 (فرار از زندان) دکتر یحیی علویجمعه28 تیر 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
زبان بدن و چهره شناسی دکتر یحیی علویجمعه15 آذر 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
سخنوری و فن بیان دکتر یحیی علویجمعه27 دی 9824 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
مدیریت و مهندسی فروش دکتر یحیی علویجمعه8 شهریور 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
سازماندهی و تیم سازی دکتر وحید قربانییکشنبه14 مهر 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
اصول و تدوین برنامه بازاریابی دکتر یحیی علویپنج شنبه28 شهریور 9830 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
هوش هیجانی و مدیریت احساسات (EQ) دکتر یحیی علویدو شنبه11 آذر 9830 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
اصول و فنون مذاکره برای مدیران دکتر یحیی علویدو شنبه22 مهر 9824 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
مهارت فردی 2 (نیروی بیکران) دکتر یحیی علویجمعه26 مهر 9830 ساعت (5 جلسه)ثبت نام
فروش حرفه ای و مذاکره دکتر یحیی علویپنج شنبه9 آبان 9830 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
مدیریت منابع انسانی دکتر حامد حیدرییکشنبه12 آبان 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
دیجیتال مارکتینگ دکتر یحیی علویسه شنبه12 آذر 9824 ساعت (6 جلسه)ثبت نام
مدیریت استراتژیک دکتر علی رضا یوسفیسه شنبه12 آذر 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
گزارشهای تحلیلی با اکسل دکتر سجاد شکوه یاریکشنبه22 دی 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
تصمیم گیری برای مدیران دکتر حامد حیدرییکشنبه20 بهمن 9816 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
اقتصاد برای مدیران دکتر علی صادقینیکشنبه24 فروردین 9916 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
آشنایی با مدیریت مالی دکتر امیر سودبخشیکشنبه28 اردیبهشت 9916 ساعت (4 جلسه)ثبت نام
اصول بازرگانی در کسب و کار دکتر رحیم محترمیکشنبه1 تیر 9916 ساعت (4 جلسه)ثبت نام