تقویم آموزشی سال 98

نام دوره مدرس تاریخ برگزاری مدت زمان ثبت نام
زبان بدن و چهره شناسی دکتر یحیی علوی 6 اردیبهشت 30 ساعت ثبت نام
مدیریت و مهندسی فروش دکتر یحیی علوی 12 اردیبهشت 30 ساعت ثبت نام
مفاهیم و استراتژی های برندینگ دکتر یحیی علوی 16 اردیبهشت 16 ساعت ثبت نام
مهارت فردی 2 دکتر یحیی علوی 24 اردیبهشت 30 ساعت ثبت نام
 خود فروشی و هوش خیابانی دکتر یحیی علوی 24 خرداد 30 ساعت ثبت نام
هوش هیجانی و مدیریت احساسات دکتر یحیی علوی 30 خرداد 30 ساعت ثبت نام
فروش حرفه ای و مذاکره دکتر یحیی علوی 3 تیر 30 ساعت ثبت نام
 سخنوری و فن بیان دکتر یحیی علوی 28 مرداد 24 ساعت ثبت نام
مهارت فردی 1 دکتر یحیی علوی 4 مرداد 30 ساعت ثبت نام
اصول و تدوین برنامه بازاریابی دکتر یحیی علوی 28 شهریور 30 ساعت ثبت نام
دیجیتال مارکتینگ دکتر یحیی علوی 9 مهر 24 ساعت ثبت نام
مذاکره با غولها دکتر یحیی علوی 15 مهر 24 ساعت ثبت نام